foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 243 guests and no members online

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

   Wartość projektu: 579 704,33 zł, dofinansowanie w ramach UE  492 748,68 zł.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2020, a skierowany jest do 58 uczniów (w tym 29 kobiet) technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje oraz szkoleniu z języka angielskiego.

Projekt obejmuje również utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik ekonomista (8K/0M) w porozumieniu z uczelnią wyższą oraz dodatkowe wsparcie (szkolenia i kursy certyfikowane oraz studia podyplomowe) dla 14 nauczycieli. W ramach projektu zostaną także doposażone klasopracownie.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 18 września - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Zespołu Szkół - sala 27ZS.

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie:

 • ECDL Standard 80h dla 8 osób z kierunku technik informatyk
 • ECDL Base 40h dla dwóch grup: ekonomistów – 8 os. oraz 8 uczniów reklamy
 • kurs spawacza MIG/MAG dla 2 uczniów kierunku technik elektryk oraz 5 uczniów kierunku technik logistyk
 • szkolenia grafika online EITCA 8 uczniów reklamy
 • kurs kelner/barman dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych
 • kurs baristy dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorą udział w dodatkowych zajęciach zawodowych, które są przeprowadzane w ramach poszczególnych kierunków kształcenia i wzbogacają dodatkowo wiedzę i umiejętności uczniów.

Każdy z uczestników bierze również udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia mają charakter zajęć aktywizujących, wszyscy uczniowie wykazali się zainteresowaniem i chętnie brali udział w części praktycznej, która była symulacją rzeczywistych warunków jakie mają miejsce na rynku pracy.

W dniu 20 maja 2019r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej do zakładu pracy w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej – Future Processing. Firma to ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania, którzy wykorzystują technologię i zadają właściwe pytania, aby przynosić wymierne rezultaty w postaci wysokiej jakości, niezawodnego oprogramowania, które jest dostarczane na czas, za pierwszym razem. Realizując swoje zadania jednocześnie budują długotrwałe, partnerskie relacje dzięki uczciwości i otwartej komunikacji. Klienci stale powierzają im swoje problemy biznesowe i technologiczne, zadowoleni z ich  kompetentnego, dojrzałego i zdolnego do adaptacji zespołu. Współpraca z Future Processing to jak współpraca z partnerem z sąsiedztwa, ich postawa „da się zrobić”, pozytywna atmosfera i energetyczne podejście tworzą niepowtarzalną kulturę, która sprzyja otwartości i dążeniu do sukcesu. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie uczestników projektu z dużym zakładem pracy (800 pracowników), w bardzo nowoczesnym budynku, przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach pracy. Uczestnicy projektu poznali całą infrastrukturę firmy, zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz specyfikę pracy. Wielu z uczestników projektu wykazało bardzo duże zainteresowanie możliwością zatrudnienia czy też odbycia staży. Została też podkreślona ważność znajomości języka obcego na dzisiejszym rynku pracy.

Dla ekonomistów z ZSCL odbywają się wizyty patronackie. W dniu 3 grudnia 2018r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach patronatu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały podzielone na 3 części, które obejmowały zagadnienia: „Analiza procesu produkcyjnego”, „Problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie”, „Komunikacja w przedsiębiorstwie”. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z infrastrukturą i ofertą Wydziału. Zajęcia stanowiły 1 z cyklu 4 spotkań.  13 czerwca 2019r. odbyła się druga wizyta studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały podzielone na 2 części i obejmowały: „Metody ilościowe w biznesie” oraz „Autoprezentację i komunikację”. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów przy realizacji projektu.

Dodatkowo w ramach projektu, każda z klasopracowni została wzbogacona w pomoce i środki dydaktyczne. Zostały zakupione pomoce do pracowni informatycznej, reklamy, ekonomicznej, hotelarskiej, gastronomicznej, analitycznej, elektrycznej i spawalniczej.

Dla 29 uczestników projektu, odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w czasie których uczniowie przygotowują się do certyfikowanego egzaminu sprawdzającego ich poziom, a także korzystają z wcześniej zakupionych podręczników.

24 czerwca 2019r. w/w grupa 29 uczestników projektu rozpoczęła staże zawodowe w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem nauczania i tematyką objętą projektem. Staże potrwają do 19 lipca 2019r.

W ramach projektu dokształcają się nauczyciele przedmiotów zawodowych realizując:

 • studia podyplomowe z zakresu dietetyki
 • szkolenia EITCA: szkolenie informatyczne dla 1h nauczyciela (105h), szkolenie graficzno-reklamowe (105h) oraz reklama internetowa i rynek elektroniczny (15h)
 • szkolenie programista aplikacji
 • kurs dietetyki podstawowej oraz kurs dietetyki zaawansowanej
 • kurs spawacza MIG/MAG
 • kurs spawacza TIG
 • szkolenie turystyczne
 • kurs baristy.

W kolejnym roku szkolnym planowane jest kontynuowania dodatkowych zajęć zawodowych, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz przygotowujących uczniów do egzaminów z języka angielskiego.

Planowane jest również przeprowadzenia szkolenie MIG/MAG dla uczniów kierunku technik logistyk i technik elektryk, którzy w poprzednim roku szkolnym nie byli pełnoletni oraz szkolenia sommelier oraz dietetyka dla uczniów kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kontynuowane będą wyjazdy studyjna w ramach  patronatu Politechniki Śląskiej, dodatkowo zgodnie z założonym harmonogramem odbędzie się kolejna wizyta studyjna w zakładzie pracy.

W I semestrze drugiego roku trwania projektu zgodnie z wcześniejszym harmonogramem rozpoczęło się szkolenie spawacz dla kolejnych, tym razem 12 uczestników projektu. Zostało też zrealizowane szkolenie sommelier dla uczniów technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa. Nauczyciele przedmiotów zawodowych ukończyli doskonalące szkolenia online, które rozpoczęły się na początku 2019r. Dodatkowo dwóch nauczycieli przedmiotów ekonomicznych odbyło szkolenie stacjonarne. Uczniowie kierunku technik ekonomista zrealizowali trzecią wizytę studyjną na Politechnice Śląskiej. Odbyły się też kolejne zajęcia zawodowe oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu. Zaś uczestnicy stażu kontynuują zajęcia z języka angielskiego.

W ostatnim semestrze realizacji projektu przewidziany jest kurs dietetyki i odchudzania, szkolenie doskonalące dla nauczyciela analityki oraz dwa wyjazdy studyjne (patronacki na Politechnikę Śląską oraz zawodowy do Browarów Tyskich). Zgodnie z harmonogramem oprócz zajęć zawodowych, doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego zaplanowane są egzaminy SEP oraz językowe.

W IV semestrze trwania projektu został przeprowadzony kurs dietetyki i odchudzania dla 12 uczestników projektu. 10 uczniów kierunku technik elektryk przystąpiło do egzaminu SEP, zdobywając dodatkowe kwalifikacje. Jeden z nauczycieli odbył szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje.

Zgodnie z harmonogramem zostały kontynuowane zajęcia zawodowe oraz doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu oraz język angielski, który został zwieńczony egzaminem TOIEC w dniu 15 czerwca 2020r. Do dnia 11 marca 2020r. zajęcia miały charakter stacjonarny, zaś od 25 marca 2020r. odbyły się w trybie zdalnym dla uczniów.

W dniu 20 maja 2020r. odbyła się ostatnia wizyta patronacka Politechniki Śląskiej dla uczniów kierunku technik ekonomista. Ze względu na pandemię Covid-19 również te zajęcia miały charakter zdalny.

Wszystkie zaplanowane działania w projekcie zostały zrealizowane i zakończone sukcesem. Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie kompetencji zawodowych zarówno uczniów jak i nauczycieli Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia Kelner/Barman - zaproszenie
  
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia online Grafika komputerowa  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
  
-- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie szkoleń informatycznych- zaproszenie
  
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie kursów z zakresu dietetyki - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń z zakresu informatyki, grafiki i reklamy w ramach Akademii - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
    -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
    -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ECDL - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup informatycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
  -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup spawalniczych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
  
-- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup spawalniczych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie Kursu Baristy- zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie;
   -- informacja o unieważnieniu;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      postępowanie anulowane - firma nie zrealizowała zamówienia;

- na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia turystycznego  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie kursu sommelier - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie kursu dietetyka-odchudzanie - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenie chemiczne - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie egzaminów z j. angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 

2024 Copyright My School Rights Reserved