foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 229 guests and no members online

Projekt skierowany do uczniów liceum ogólnokształcącego, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami edukacyjnymi i zainteresowaniami uczestniczą w zajęciach z matematyki, chemii i j. angielskiego. Zajęcia prowadzone są zarówno jako  dydaktyczno-wyrównawcze jak  i  specjalistyczne – pogłębiające wiedzę z danego przedmiotu. Wszyscy uczestnicy projektu objęci są wsparciem pedagogiczno-psychologicznym i zajęciami z orientacji zawodowej.

Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych zajęć:

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wśród wymagań uniwersalnych, najczęściej wymienianych przez pracodawców, króluje oczywiście znajomość języka angielskiego, ale tu ważna wskazówka: na poziomie co najmniej dobrym. Oznacza to, że kandydat nie tylko powinien móc skomunikować się w tym języku, ale również analizować dane czy pisać raporty. Wychodząc naprzeciw „językowym wymaganiom” współczesnego świata, uczniowie klas licealnych Zespołu Szkół biorą udział w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych z j. angielskiego.  Tematyka zajęć uwzględnia rozwinięcie i rozszerzenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa, biznesu i szeroko pojętych usług. Uczniowie mają również wyjątkowa sposobność uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracownika naukowego wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz sprawdzenia swoich umiejętności językowych podczas zajęć konwersacyjnych z native speaker’em. Celem zajęć jest uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz wzrost kompetencji językowych, a co za tym idzie wzrost mobilności, pewności siebie i szans na rynku pracy. Efekt pracy1, efekt pracy2.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Celem zajęć pozalekcyjnych z matematyki jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów klas licealnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, a także integracji grupy uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne oraz skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach. Na zajęciach uczniowie  rozwijają umiejętności współdziałania w zespole realizując wyznaczony cel. Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki zgodne z podstawą programową dla zakresu podstawowego i  w miarę możliwości nawiązuje do konkretnych sytuacji życiowych. Celem zajęć z matematyki jest także poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, czego następstwem będzie niewątpliwie lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki i uzyskanie wyższego wyniku oraz udział młodzieży w konkursach i olimpiadach matematycznych. Metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Stosuje się m.in.: wykład, pokaz, obserwacja i opis, analiza wyników obserwacji, pogadanka, metoda heurystyczna oraz nauczanie problemowe. Nasza praca.

ZAJĘCIA Z CHEMII

Zajęcia wyrównawcze z chemii w ramach projektu „Gotowi na zmiany” powstały z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla liceum. Celem zajęć prowadzonych według niniejszego programu jest uzupełnienie braków w wiadomościach z gimnazjum i bieżących, powstałych z różnych przyczyn. Program zawiera treści nauczania wymagające częstego utrwalania, trudniejsze do przyswojenia, a zarazem niezbędne w dalszym kształceniu. Celem zajęć jest również wzmocnienie pewności siebie uczniów słabszych mających problemy z przedmiotem oraz wzbudzenie zainteresowania chemią.
Dobór treści jest efektem obserwacji pracy uczniów oraz analizy ich wyników w nauce. Przewidywane treści zawierają  wymagania podstawowe, poszerzone niekiedy o niewielki zakres wymagań ponadpodstawowych. Warunkiem realizacji programu jest współpraca oraz zbudowanie życzliwych relacji na drodze: uczeń – nauczyciel. Realizacja zajęć może znacząco wpłynąć na podniesienie wyników nauczania uczniów, a tym samym  podnieść jakość pracy szkoły.

ZAJĘCIA Z ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zajęcia te mają na celu stopniowo wprowadzać ucznia w zagadnienia pracy zawodowej, poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku do ludzi pracujących. W czasie zajęć uczniowie nabywają wiedzy i niezbędnych informacji o możliwościach kształcenia na różnych poziomach, etapach rozwoju zawodowego oraz możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu. Poprzez udział w zajęciach uczniowie mają niepowtarzalną okazję do sprawdzenia własnych zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

2024 Copyright My School Rights Reserved